لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان یزد- جاده اردکان به نایین
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه چادرملو
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه چادرملو
پروژه چادرملو
ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
پروژه ها