لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان همدان- نیروگاه شهید مفتح همدان
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کولینگ همدان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کولینگ همدان
پروژه کولینگ همدان
ظرفیت پروژه :
تعداد واحدها :
نوع : پروژه های صنعتی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پروژه ها