لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان تهران - فاضلاب جنوب تهران
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه DG / CHP
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه DG / CHP
DG / CHP
ظرفیت پروژه : 2/4 مگاوات
تعداد واحدها : 2 سامانه 1/2 مگاواتی
نوع : پروژه های صنعتی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : مشارکت شرکت های ژرف کار جم و انرژی و پالایش خرد
پروژه ها