لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خوزستان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه بهبهان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه بهبهان
پروژه بهبهان
ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد 166 مگاواتی گازی ، 1 واحد 160 مگاواتی بخار و پست
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق خوزستان مپنا
پروژه ها