لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خوزستان- کیلومتر 27 اهواز به خرمشهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه غرب کارون
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه غرب کارون
پروژه غرب کارون
ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 162 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق غرب کارون مپنا
پروژه ها