لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان کرمان- شهرستان کهنوج
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کهنوج
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کهنوج
پروژه کهنوج
ظرفیت پروژه : 484 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 162 مگاوات
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
پروژه ها