لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان اصفهان- 20 کیلومتری شهر کاشان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کاشان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه کاشان
پروژه کاشان
ظرفیت پروژه : 160 مگاوات
تعداد واحدها : 1 واحد به ظرفیت 160 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین
پروژه ها