لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خراسان رضوی- شهرستان ترتب حیدریه- 12 کیلومتری شمال شرق شهرستان تربت حیدریه- منطقه اسفیوخ
زمان :
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه راشد تربت حیدریه
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه راشد تربت حیدریه
پروژه راشد تربت حیدریه
ظرفیت پروژه : 546 MW
تعداد واحدها : 2 واحد گاز و یک واحد بخار
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : تولید برق راشد تربت حیدریه
پروژه ها