لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان کرمان- شهرستان سیرجان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بلوکی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه گل گهر سیرجان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه گل گهر سیرجان
پروژه گل گهر سیرجان
ظرفیت پروژه : 492 مگاوات
تعداد واحدها : 2 واحد هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات و 1 واحد به ظرفیت 166 مگاوات
نوع : نیروگاه بلوکی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : شرکت گهر انرژی سیرجان
پروژه ها