لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان تهران- اتوبان تهران ساوه
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه پرند
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه پرند
پروژه پرند
ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد 160 مگاواتی و پست
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق پرند مپنا
پروژه ها