لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان اردبیل- جاده اردبیل به مشکین شهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه سبلان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه سبلان
پروژه سبلان
ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت سبلان برق امید
پروژه ها