لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خراسان شمالی- شهرستان شیروان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه شیروان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه شیروان
پروژه شیروان
ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : سازمان توسعه برق ایران
پروژه ها