لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خوزستان- ماهشهر
زمان : 2017
نوع : نیروگاه گازی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه ماهشهر
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه ماهشهر
پروژه ماهشهر
ظرفیت پروژه : 648 مگاوات
تعداد واحدها : 4 واحد هر یک به ظرفیت 162 مگاوات
نوع : نیروگاه گازی نوع قرارداد :
کارفرمای پروژه : سازمان توسعه برق ایران
پروژه ها