لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : کشور عراق- شهر کربلا
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه هتل مبین کربلا
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه هتل مبین کربلا
پروژه هتل مبین کربلا
ظرفیت پروژه : 9 مگاوات
تعداد واحدها : 5 واحد، 1/8 مگاواتی
نوع : پروژه های صنعتی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت آبادگران مارگون
پروژه ها