لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان تهران- شهرستان تهران- بلوار آفریقا
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه ساختمان کیان
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه ساختمان کیان
ساختمان کیان
ظرفیت پروژه :
تعداد واحدها :
نوع : پروژه های صنعتی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : گروه مپنا – شرکت توسعه یک
پروژه ها