لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان خراسان رضوی- شهرستان توس
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه فردوسی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه فردوسی
پروژه فردوسی
ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد 160 مگاواتی
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type : EPC
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق توس مپنا
پروژه ها