لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان بوشهر- شهرستان کنگان
زمان : 2017
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه عسلویه
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه عسلویه
پروژه عسلویه
ظرفیت پروژه : 480 مگاوات
تعداد واحدها : 3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات و پست
نوع : نیروگاه سیکل ترکیبی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت تولید برق عسلویه مپنا
پروژه ها