لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان تهران
زمان : 2017
نوع : پروژه های صنعتی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه مرکز آموزش فن آوری های نوین صنعت برق
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه پروژه مرکز آموزش فن آوری های نوین صنعت برق
پروژه مرکز آموزش فن آوری های نوین صنعت برق
ظرفیت پروژه :
تعداد واحدها :
نوع : پروژه های صنعتی Contract Type :
کارفرمای پروژه : مدیریت شبکه برق کشور
پروژه ها