لوگو شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - Mapna MD1
محل پروژه : استان قزوین- شهرستان کهک
زمان : 2017
نوع : نیروگاه بادی
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه مزرعه بادی  کهک  1 و 2
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - پروژه مزرعه بادی  کهک  1 و 2
مزرعه بادی کهک 1 و 2
ظرفیت پروژه : 20 مگاوات
تعداد واحدها : 8 واحد هر یک به ظرفیت 2/5 مگاوات
نوع : نیروگاه بادی Contract Type :
کارفرمای پروژه : شرکت پروژه تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا ( بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا)
پروژه ها