پروژه عسلویه

کولینگ همدان

مشخصات پروژه

محل پروژه

همدان- نیروگاه شهید مفتح همدان

نوع پروژه

پروژه های صنعتی

زمان پروژه

ظرفیت پروژه

تعداد واحدها

کارفرمای پروژه

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا