پروژه عسلویه

کولینگ همدان

مشخصات پروژه

محل پروژه

همدان- نیروگاه شهید مفتح همدان

نوع پروژه

پروژه های صنعتی

زمان پروژه

ظرفیت پروژه

تعداد واحدها

کارفرمای پروژه

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

گالری تصاویر پروژه

Visits: 131