پروژه های فعال شرکت توسعه یک مپنا

پروژه های فعال

پروژه های شرکت توسعه یک مپنا

پروژه ها

  • همه
  • انرژی های تجدید پذیر
  • سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت
  • سیستم های فرآوری آب
  • سیستمهای خنک کن اصلی و کمکی نیروگاهی
  • نیروگاه های حرارتی
  • پروژه های عمرانی و صنعتی غیر نیروگاهی
  • پست ، انتقال و توزیع
  • یوتیلیتی طرح های نیروگاهی و صنعتی