فرصت های استخدامی

فرصت های استخدامی

یکی از پیش نیازهای اصلی دانش محور و پیشرو بودن سازمان، برخورداری از نیروی انسانی توانمند و ارزش آفرین است. شرکت توسعه یک از همکاری با افرادی که به تعالی و کسب نتایج سازمانی و ملی کمک کنند، استقبال می نماید. مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای در کنار دانش و تجربه از معیارهای اصلی انتخاب داوطلبین استخدام در این شرکت است….

فرم درخواست همکاری

"*" indicates required fields

تاریخ تولد*

Visits: 4060