فاضلاب جنوب تهران

فاضلاب جنوب تهران

مشخصات پروژه

محل پروژه

تهران – فاضلاب جنوب تهران

نوع پروژه

پروژه های صنعتی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

2/4 مگاوات

تعداد واحدها

2 سامانه 1/2 مگاواتی

کارفرمای پروژه

مشارکت شرکت های ژرف کار جم و انرژی و پالایش خرد

گالری تصاویر پروژه