شیروان

مشخصات پروژه

محل پروژه

خراسان شمالی- شهرستان شیروان

نوع پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی

زمان پروژه

2017

ظرفیت پروژه

3 واحد هر یک به ظرفیت 160 مگاوات

تعداد واحدها

2 واحد گازی هر یک به ظرفیت 170 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات و پست

کارفرمای پروژه

سازمان توسعه برق ایران

گالری تصاویر پروژه

پروژه های دیگر شرکت توسعه یک مپنا