آقای نیازی
ابوطالب نیازی رئیس هیئت مدیره
آقای هنری
فریدون هنری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
آقای معروفی
کاظم معروفی عضو هیئت مدیره
آقای رضایی
سعید رضایی عضو هیئت مدیره
آقای قلیچی
فرامرز قلیچی عضو هیئت مدیره

ساختار سازمانی