تحویل موقت واحد اول نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان

تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان در تاریخ 31 خرداد 1402 انجام و صورتجلسه تحویل موقت آن در تاریخ 21 مرداد 1402 به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید.

با تحویل موقت این واحد، مجموع واحدهای تحویل‌موقت ‌شده شرکت توسعه ‌یک مپنا به 146 واحد و ظرفیت آن به 19824 مگاوات می‌رسد.

این نیروگاه دارای 3 توربین گازی MGT-40 به ظرفیت 125 مگاوات است.

شایان ذکر است پروژه نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، کیلومتر 10 جاده زاهدان به گوربند، روبروی تصفیه خانه آب واقع شده است.

کارفرمای این پروژه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور آن نیز شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.

 

 

اخبار