تحویل دائم پست 400 KV بخش بخار نیروگاه فردوسی

تحویل دائم پست 400 کیلووات بخش بخار نيروگاه سیکل ترکیبی فردوسی در تاريخ 1401/12/20 از طرف كارفرماي پروژه شرکت تولید برق توس مپنا به شرکت توسعه یک ابلاغ گردید.


اخبار