اتمام دوره Trial Run در نیروگاه فردوسی

تست های Trial Run در بخش اولین واحد بخار نیروگاه فردوسی به پایان رسید. تست های Trial Run، تست های قبل از تحویل موقت پروژه هستند. با اتمام این دوره، واحد اول بخار برای شروع بهره برداری تجاری و تحویل موقت آماده شد. کارفرمای این پروژه، شرکت تولید برق توس مپنا است.